گروه دپارتمان پژوهش

دپارتمان های آموزشی

دوره آموزشی تکنیک‌های آماری در مقالات  ISI و علمی -پژوهشی

 

مواد و روش‌ها (MATERIALS AND METHODS)   

 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (RESEARCH DESIGN) و روش تحقیق (RESEARCH METHOD) در مقاله نویسی
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها

چند نکته در نگارش مواد و روش ها     

نتایج یا یافته ها ((RESULTS/ FINDINGS     

 • ساختار نتایج یا یافته ها
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع

ساختار بحث (DISCISSION) و نتیجه گیری   

روش انجام پروژه های آماری   

 • مشورت با نخبگان و کارشناسان
 • بیان اهداف موضوع
 • فرضیه سازی
 • جمع آوری داده ها
 • طبقه بندی داده ها
 • اننخاب روش
 • انتخاب نرم افزار
 • وارد کردن داده ها
 • وارد کردن داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نمایش
 • تصمیم گیری و مدلسازی

ابزار جمع آوری اطلاعات (RESEARCH TOOLS)      

 • استفاده از اطلاعات و مدارک موجود
 • مشاهده
 • مصاحبه
 • پرسشنامه
 • طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
 • طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا
 • استفاده از امکانات آزمایشگاهی

جمع آوری دادهها       

 • جمعیت (جامعه) آماری
 • نمونه آماری
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری

آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری       

 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی
 • نمونه گیری خوشه ای
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه

روایی پرسش نامه       

پایایی پرسش نامه       

آمار توصیفی (DESCRIPTIVE STATISTICS)

جمعیت

نمونه   

صف منظم داده ها       

شاخص های مرکزی((MEASURES OF CENTRAL TENDENCY     

 • میانگین حسابی(ARITHMETIC MEAN)
 • میانگین وزنی((WEIGHTED MEAN
 • میانگین هندسی(GEOMETRIC MEAN)
 • میانگین همساز(توافقی) (HARMONIC MEAN)
 • میانه (MEDIAN)
 • مد (MODE)

شاخص های پراکندگی((COEFFICIENT OF DISPERSION 

 • دامنه تغییرات
 • انحراف چارکی
 • انحراف متوسط
 • واریانس
 • انحراف معیار(STANDARD DIVESION)

نمودارها(DIAGRAMS)        

 • نمودار پراکنش(SCATTER PLOT)
 • نمودار میله ای(BAR GRAPH)
 • نمودار مستطیلی- هیستوگرام((HISTOGRAM
 • نمودار چندبر فراوانی(پلیگون)
 • نمودار دایرهای(PIE DIAGRAM)
 • نمودار پارتو

جدول توزیع فراوانی((FREQUENCY TABLE 

آمار استنباطی   

احتمال 

به کار گيري تئوري احتمالات در استنباط آماري  

 • آزمون فرض

آزمون‌های آمار استنباطی

 • آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی
 • آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی
 • خلاصه آزمونهاي پارامتريک
 • خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک

رگرسیون        

 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی چندگانه

همبستگی       

معرفی نرم افزارهای آماری       

 • نرم افزار SPSS
 • نرم افزار MINITAB
 • نرم‌افزار SAS
 • نرم افزار R
 • نرم افزار PHSTAT
 • نرم افزار SIGMAPLOT
 • نرم افزار S PLUS
 • نرم افزار DE
 • نرم افزار PQ METHOD
 • نرم افزار STATISTICA                 

تکنیک های آماری در SPSS    

 • آمار توصیفی
 • رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها
 • روش تحلیلی
 • کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک
 • نمودار ساقه و برگ
 • نمودار Q-Q PLOT
 • تبدیل باکس – کاکس در SPSS
 • شدت همبستگی
 • ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه
 • آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل
 • آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی
 • آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS

تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر (ANOVA WITH REPEATED MEASURE    


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد