گروه دپارتمان پژوهش

دپارتمان های آموزشی

مذاکره فرآیند تشخیص خواسته ها ، اولیت بندی ، بحث  و توافق بر سر آنهاست.مذاکره همواره با تبادل امتیازات همراه است.امتیازی که ممکن است بزرگ،کوچک،مادی ، معنوی،مشهود یا نامشهود باشد.یک مدیر برتر در داخل و خارج سازمان به عنوان زبان گویای کار فرمای خود باید از منافع شرکت و یا سازمان خود دفاع نموده و اولویتهای سازمان مطبوعه خود را به گوش همه برساند و در تعامل با زیر دستان و حتی جلسات و اداره جلسات باید حرفه ای عمل نماید  مذاکره کردن و برقراری ارتباط موثر یکی از اساسی ترین مراحل فرایند پیچیده مدیریت و موفقیت در بلند مدت و کوتاه مدت می باشد. در دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات تلاش براین است متقاضیان به شکلی کاملا کارگاهی با فرایند مذاکره حرفه ای آشنا شوند.

 

آموزش فن بیان

 زبان بدن

 مدیریت موثر جلسات

 مدیریت زمان جلسات

 برنامه ریزی جلسات

 تفویض اختیار

 تعیین ارکان جلسه

 اهمیت پذیرایی

 اصول مذاکره

 صورت جلسه

 

 


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد